Comuna Săcălășeni
ANUNT INCHIRIERE 6452 mp TEREN agricol PDF Print E-mail
Written by Secretar   
Thursday, 19 May 2016 02:00

Nr. 3040 din 18.05.2016

ANUNȚ  DE ÎNCHIRIERE

Comuna Săcălășeni,  Județul Maramureș, organizează în data de 31 mai 2015  ora 11,00 licitație publică cu strigare pentru ”Închirierea

unei suprafețe de 6452 mp teren agricol” în vederea exploatării agricole a acestuia, identificată astfel:

 

Zona

Suprafața

Preț de pornire licitație

Teren agricol la Coruia (După Sat)

Suprafată teren: 6452 mp

 

629 lei/ha/an

 

Documentația „caietului de sarcini” se obține în mod gratuit de la sediul Comunei Săcălășeni, sat Săcălășeni str. Unirii, nr. 87, zilnic între orele 8,00 - 13,00,

de unde se pot obține și informații suplimentare prin tel/fax: 0262-289333, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Prețul minim al chiriei este de 140 euro/ha/an, respectiv 629 lei/ha/an, (curs valutar din 18.05.2016-4.4955 ).

Garanția de participare la licitație, pentru închirierea suprafeței de 6452 mp teren agricol, în sumă de 406 lei, egală cu valoarea chiriei minime

pentru primul an de închiriere, se achită în lei la casieria Comunei Săcălășeni, sau prin ordin de plată în contul RO47TREZ4365006XXX003220,

până la data limită de depunere a ofertelor: 31 mai 2016, ora 10,00.

PRIMAR

Emilian Gheorghe POP

SECRETAR,

Marius-Flavius BĂBAN

 

Last Updated on Saturday, 21 May 2016 07:24
 
anunt atribuire proiecte finantare nerambursabila 2016 PDF Print E-mail
Written by Secretar   
Friday, 13 May 2016 02:00

 

Nr. 2911 din 13.05.2016

ANUNȚ DE ATRIBUIRE


Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Comuna Săcălășeni, cu sediul în Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, judeţul Maramureș, telefon/fax 0262/289333, cod fiscal: 3627390, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:

În temeiul Legii nr.350/2005, comisia de evaluare a proiectelor numită prin dispoziția Primarului nr.62 din 2016, a evaluat proiectele depuse și a stabilit lista proiectelor susținute și sumele ce se vor acorda. In perioada de 3 zile acordată nu a fost depusă nicio contestație. Proiectele depuse de către Asociația ,, Cireșarii din Coruia,, care au obținut finanțare pe anul 2016 sunt următoarele:

Total fonduri aprobate: 8.000 lei.

În cadrul programului:

- Programul ,,Sportul și cultura în comuna Săcălășeni, județul Maramureș’’.

- 1. Asociația ,,Cireșarii din Coruia”- proiectul ,,Cireșarii, păstrătorii tradițiilor”- promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare - număr contract 2803/06.05.2016 în sumă de 4.000 lei.

- 2. Asociația ,,Cireșarii din Coruia”- proiectul ,,Sportivii, prietenii cireșarilor”- prin încurajarea și participarea tinerilor la activități sportive în anul 2016 - număr contract 2802/06.05.2016 în sumă de 4.000 lei.

Primar,

Emilian-Gheorghe POP


Secretar,

Marius-Flavius BĂBAN

 

Last Updated on Saturday, 21 May 2016 07:25
 
locuri speciale afișaj electoral PDF Print E-mail
Written by Secretar   
Tuesday, 03 May 2016 02:00

ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ

COMUNA SĂCĂLĂŞENI

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.  64

Din 3.05.2016

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pe teritoriul Comunei Săcălășeni pentru scrutinul privind

”Alegerile locale din anul 2016”

Primarul Comunei Săcălăşeni: Emilian- Gheorghe POP

Având în vedere prevederile:

  • Hotărârii Guvernului României nr. 52 din 10 februarie 2016, pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
  • Art. 79 alin. (1) al Legii nr. 115 din 19 mai 2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 215 11 201 0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

În temeiul art. 63 alin (1) lit a), coroborat cu alin (2) și art. 68 alin. (1) al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;.

D I S P U N:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pe teritoriul Comunei Săcălășeni pentru scrutinul privind ”Alegerile locale din anul 2016”, după cum urmează:

a) În satul Săcălășeni: stația de autobuz din vecinătatea sediului Comunei Săcălășeni (str. Unirii nr. 87) și din zona de intrare in localitate dinspre ”Sud” pe DJ 182B (în zona imobilului de pe str. Unirii nr. 22)

b) În satul Coruia: stația de autobuz din centrul satului Coruia (în zona imobilului de pe str. Alexandru Vaida Voevod nr. 35) și de la intrarea în satul Coruia (din zona imobilului de pe str. Mihai Eminescu nr. 1)

c) În satul Culcea: stația de autobuz din centrul satului Culcea (în zona imobilului de pe str. Victoriei nr. 48)

Art. 2. Utilizarea locurilor de afisaj electoral prevăzute la art. 1 din prezenta dispoziţie, este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

Art. 3. (1) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. (2) În locurile speciale de afișaj, pe fiecare panou, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

Art. 4. Se interzice afişajul în scop electoral pe spaţiile publice, altele decât locurile stabilite prin prezenta dispoziţie, precum şi afişajul prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, pe stâlpi și cofrete electrice, pe cutiile regulatoarelor de presiune a gazelor naturale și alte locuri aferente domeniului public și privat ale Comunei Săcălășeni nenominalizate.

Art. 5. Afişajul electoral pe spaţiile care aparţin proprietarilor administratorilor sau după caz, al deţinătorilor, este permisă numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

Art. 6. Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Comunei Săcălășeni și se comunică la:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş

- Primarul Comunei Săcălășeni

- Secția 1 Poliție Rurală, Comuna Groși

- Biroul Electoral de Circumscripție nr. 65, Comuna Săcălășeni

PRIMAR

Emilian Gheorghe POP

 

AVIZAT SECRETAR

Marius - Flavius BĂBAN

 

Last Updated on Wednesday, 18 May 2016 08:16
 
RAPORTUL Primarului privind GESTIONARE PATRIMONIU 2015 PDF Print E-mail
Written by Secretar   
Monday, 09 May 2016 02:00

RAPORTUL Primarului privind GESTIONARE PATRIMONIU 2016.PDF

 
Raport Primar Stare socio-economică 2016 PDF Print E-mail
Written by Secretar   
Thursday, 14 April 2016 02:00

RAPORTUL Primarului privind STAREA ECONOMICĂ 2016.PDF

Last Updated on Thursday, 12 May 2016 15:41
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2